Division Director

                   s  8233038

      นายวราวุธ  เล็กวิเชียร

             ผู้อำนวยการกองการพัสดุ

Main Menu

link ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง


กองการพัสดุ, Powered by Joomla!
หนังสือเวียนกองการพัสดุ PDF Print E-mail
ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ - หนังสือเวียน
Written by Administrator   
Friday, 07 December 2012 10:45

หนังสือเวียนกองการพัสดุ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeLast Modified
Download this file (kp6_1946  16 08 62 .pdf)กพ.6/1946 ลว.16 ส.ค.62แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบพัสดุประจำปี 25622150 Kb8/21/2019 11:53
Download this file (กพ2_343 31 01 61.pdf)กพ2/343 ลว. 31 ม.ค. 61แจ้งเวียนสรุปปัญหาถาม-ตอบ การฝึกอบรม/สัมมนา9493 Kb6/21/2019 09:13
Download this file (DRONE.pdf)กพ.2/2338 ลว.27 ก.ค.59การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (DRONE)5510 Kb6/21/2019 09:06
Download this file (kng3828 01 09 52.pdf)กง./3828 ลว. 1 ก.ย. 52ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเรียกคือนเงินจากผุ้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้671 Kb1/2/2019 16:19
Download this file (onpasadu59.pdf)กพ.6/4966 ลว.30 ธ.ค.59ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนพัสดุภายในกรมทางหลวง2384 Kb1/9/2017 16:18
Download this file (สฐ.1_4  4มค60.pdf)สฐ.1/4 ลว. 4 ม.ค.60ซักซ้อมความเข้าใจการพิจารณาสิทธิในการเสนอราคาผู้รับเหมาก่อสร้างและบำรุงทาง395 Kb1/9/2017 16:13
Download this file (doc01425620161111143057.pdf)รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 กองการพัสดุ 26588 Kb11/11/2016 16:35
Download this file (kp4_3645 21oct59.pdf)กพ.4/3685 ลว.21ต.ค.59กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไจเพิ่มเติมตัวอย่างและเอกสารฯ38800 Kb10/25/2016 18:13
Download this file (loosejob.pdf)ด่วนที่สุด กค 0405.2/ว 119, 121,126 ลว.20,22,29 ก.ย.59แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน4298 Kb10/11/2016 14:05
Download this file (laborur300 0959.pdf)กพ.2/3128 ลว.20 ก.ย.59การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 25571143 Kb10/11/2016 09:55
Download this file (factorF071059.pdf)สฐ.1/1574 ลว.7ต.ค.59ขอแจ้งการทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F24951 Kb10/10/2016 13:19
Download this file (ST11482 23092559.pdf)สฐ.1/1482 ลว.23 ก.ย.59ผลการพิจารณาคัดเลือกและจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงทาง6848 Kb9/28/2016 10:45
Download this file (kk kvw0421_3_02931 26012559.pdf)กค (กวพ)0421.3/02931 ลว.26 ม.ค.59ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์67 Kb9/16/2016 09:56
Download this file (kp2_3042.pdf)กพ.2/3042 ลว.4 ส.ค.58หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง วิธี e-market, e-bidding1872 Kb7/21/2016 14:17
Download this file (kp2_2100.1 28052558.pdf)กพ.2/2100.1 ลว.28 พ.ค.58การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง2028 Kb6/9/2015 12:06
Download this file (kp4_2118 02062558.pdf)กพ.4/2118 ลว.2 มิ.ย.58ตัวอย่างประกาศและเอกสารในการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-marker) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)1648 Kb6/9/2015 12:03
Download this file (nr0506_v185 30122557.pdf)นร0506/ว185 ลว.30 ธ.ค.57มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ11265 Kb1/13/2015 15:24
Download this file (kp.2_4474_231257.pdf)กพ.2/4474 ลว.23 ธ.ค.57การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 25561156 Kb1/7/2015 16:24
Download this file (kp1789_040757.pdf)กพ.2/1789 ลว.4 ก.ค.57ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน135 Kb10/31/2014 06:57
Download this file (kp2719_191057.pdf)กพ.6/2719 ลว.19 ก.ย.57ซักซ้อมความเข้าใจการกรอกข้อมูลในทะเบียนคุมทรัพย์สิน (พ.3-01)151 Kb10/31/2014 06:55
Download this file (kp2507_031057.pdf)kp6/2507 ลว. 3 ก.ย.57แนวทางปฏิบัติการขอกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์107 Kb10/31/2014 06:54
Download this file (kummakan.pdf)กค 0506.4/ว132 ลว.25 พ.ย.56หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ258 Kb1/2/2014 11:55
Download this file (move24dec2013.pdf)กพ.1/4899 ลว.24 ธ.ค.56ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนครุภัณฑ์ภายในกรมทางหลวง22 Kb12/26/2013 10:40
Download this file (labour23dec2013.pdf)กพ.2/4892 ลว.23 ธ.ค.56การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท110 Kb12/26/2013 10:39
Download this file (kapub.pdf)สท.1.1/1680/2556 ลว.5 ก.ย.56แนวทางพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง252 Kb12/26/2013 10:36
Download this file (กพ.4_3572_12_55.pdf)กพ.4/3572 ลว.12 พ.ย.55แนวทางปฎิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25553025 Kb12/7/2012 13:17
Download this file (kp4_3130_11_10_55 .pdf)กพ.4/3130 ลว.11 ต.ค.55การขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง365 Kb12/26/2013 09:40
Download this file (kp4_2986_1_10_55.pdf)กพ.4/2986 ลว.1 ต.ค.55การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างที่จะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555196 Kb12/7/2012 13:11
 

อวยพรปีใหม่ 2562

thai clock

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจเว็ปไซต์กองการพัสดุ
 

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้15
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้26
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้60
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว155
mod_vvisit_counterเดือนนี้71
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1019
mod_vvisit_counterทุก ๆ วัน342556

We have: 5 guests online
Your IP: 3.228.220.31
 , 
Today: Aug 04, 2020