Division Director

                   s  8233038

      นายวราวุธ  เล็กวิเชียร

             ผู้อำนวยการกองการพัสดุ

Main Menu

link ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง


กองการพัสดุ, Powered by Joomla!
คำสั่งกรมทางหลวงตามระเบียบฯ พ.ศ.2535 PDF Print E-mail
ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ - คำสั่งกรมทางหลวง
Written by Administrator   
Thursday, 16 February 2012 13:04

คำสั่งกรมทางหลวง ตามระเบียบฯ พ.ศ.2535

Attachments:
FileDescriptionFile sizeLast Modified
Download this file (140_2559.pdf)บ.1/140/2559 ลว. 4 ตุลาคม 2559มอบอำนาจการอนุมัตินำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ318 Kb3/29/2018 11:06
Download this file (doc01502420161201172806.pdf)บ.1/170/2559 ลว.21 พ.ย.59การตรวจสอบคุณภาพและการตรวจรับผลิตภัณฑ์มอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์และแอสฟัลด์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ4490 Kb12/1/2016 17:29
Download this file (b1_94_58 180658.pdf)บ.1/94/2558 ลว.18มิ.ย.58กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ2295 Kb9/22/2016 09:36
Download this file (b1_121_2559 120959.pdf)บ.1/121/2559 ลว.12ก.ย.59การควบคุมข้อมูลการขนส่งผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ระหว่างการขนส่ง134 Kb9/16/2016 09:44
Download this file (b1_104_2558.pdf)บ.1/104/2558 ลว.20 ก.ค.58มอบอำนาจการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง1576 Kb9/1/2016 15:20
Download this file (b1_11_2559.pdf)บ.1/11/2559 ลว.26 ม.ค.59มอบอำนาจการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในงานซื้อ/จ้าง กรณีเปลี่ยนแปลงหนังสือค้ำประกันสัญญา ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.25581384 Kb9/1/2016 15:19
Download this file (b1_110_2559.pdf)บ.1/110/2559 ลว.18สค59การมอบอำนาจการขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ814 Kb8/19/2016 15:12
Download this file (you1.PDF)บ.1/53/2559 ลว.31 มี.ค.59การขยายระยะเวลาการมอยอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฎิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ฯ151 Kb4/4/2016 11:25
Download this file (sanya_00001.pdf)บ.1/11/2559 ลว.26 ม.ค.59มอบอำนาจการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในงานซื้อ/จ้าง กรณีเปลี่ยนแปลงหนังสือค้ำประกันสัญญา ตามพระราชบัญญัติแก้ไจขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558408 Kb2/4/2016 12:01
Download this file (b1_80_58 04062558.pdf)บ.1/80/2558 ลว.4 มิ.ย.58มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)2304 Kb6/9/2015 12:00
Download this file (b1_78_58 03062558.pdf)บ.1/78/2558 ลว.3 มิ.ย.58อัตราค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)109 Kb6/9/2015 11:59
Download this file (b1_74_58 28052558.pdf)บ.1/47/2558 ลว.28 พ.ค.58มอบอำนาจการให้ความเห็นชอบในรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์142 Kb6/9/2015 11:57
Download this file (1657.pdf)บ.1/61/2558 ลว.30 เม.ย.58มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์61 Kb5/29/2015 14:25
Download this file (mob128_57.pdf)บ.1/128/2557มอบอำนาจลงนามหนังสือขอจำนำสิทธิในพันธบัตรและหนังสือขอถอนสิทธิในพันธบัตร198 Kb12/16/2014 07:24
Download this file (mop71_2557.pdf)บ.1/71/2557 ลว.29 ส.ค.57มอบอำนาจการยื่นคำขออนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์33 Kb10/31/2014 06:51
Download this file (mop43_2554.pdf)พ.3/43/2554 ลว.28 ก.พ.54มอบอำนาจการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการโอน การแปรสภาพ หรือทำลาย และการจำหน่ายเป็นสูญ102 Kb10/31/2014 06:50
Download this file (mop42_2554.pdf)พ.2/42/2554 ลว. 28 ก.พ.54มอบอำนาจการรับบริจาควัสดุ67 Kb10/31/2014 06:48
Download this file (k9_40_16_26062516.pdf)ก.4/40/2516 ลว.26 มิ.ย.16การช่วงงานจ้างเหมา156 Kb8/13/2014 09:43
Download this file (b1_23_54.pdf)บ.1/23/2554 ลว.31 ม.ค.54อัตราค่าขายเอกสารในการประกวดราคา อัตราค่าปรับ และอัตราหลักประกันซอง และอัตราหลักประกันสัญญา35 Kb5/1/2014 11:28
Download this file (b1-55-2556.pdf)บ.1/55/2556 ลว.18 เม.ย.56 มอบอำนาจการกำหนดอัตราค่าปรับงานจ้างที่ปรึกษา56 Kb11/25/2013 13:39
Download this file (b1-5-2556.pdf)บ.1/5/2556 ลว.5 ม.ค.56แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ61 Kb6/10/2013 11:43
Download this file (scan01234567890001.pdf)บ.1/41-43/2556 ลว.14 ม๊.ค.56มอบอำนาจการพิจารณางด ลด ค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง , มอบอำนาจอนุมัตแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง2021 Kb4/17/2013 08:51
Download this file (b.1-9-2556.pdf)บ.1/9/2556 ลว.15 ม.ค.56มอบอำนจการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม139 Kb1/24/2013 15:08
Download this file (b157.PDF)บ.1/157/2552 ลว.14 พ.ย.52มอบอำนาจในการออกหนังสือรับรองผลงานของผู้รับจ้าง460 Kb1/3/2013 14:56
Download this file (b40.PDF)พ.3/40/2554 ลว.28 ก.พ.54มอบอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการขายพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ959 Kb1/3/2013 14:52
Download this file (b1-10-110.pdf)บ.1/110/2550 ลว.10ก.ค.50มอบอำนาจการอนุมัตินำเข้าพัสดุนำเข้าจากต่างประเทศ349 Kb1/3/2013 14:47
Download this file (b1580001.pdf)บ.1/158/2555 ลว.18 ธ.ค.55มอบอำนาจการให้ความเห็นชอบให้หัวหน้าหน่วยงานที่ออกประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เห็นชอบราคาเบื้องต้น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.25492182 Kb12/19/2012 13:10
Download this file (scan0003.pdf)บ.1/71/2555 ลว.6 ก.ค.55มอบอำนาจลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้าง และการอนุมัติหนังสือมอบอำนาจของคู่สัญญาในการลงนามสัญญา846 Kb12/7/2012 08:08
Download this file (003_b-130-131-2555.pdf)บ.1/130-131/2553 ลงวันที่ 30 ต.ค.55มอบอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และมอบอำนาจการอนุมัติออกประกาศโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 203 Kb12/7/2012 08:14
Download this file (b1-174-2552.pdf)บ.1/174/2552 ลว.8 ธ.ค.52การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ438 Kb2/19/2012 14:16
Download this file (b1-176-2552.pdf)บ.1/176/2552 ลว.14 ธ.ค.52กำหนดอัตราค่าปรับงานจ้างที่ปรึกษา866 Kb2/19/2012 14:05
Download this file (b1-172-2552 (4).pdf)บ.1/172/2552 ลว.8 ธ.ค.52มอบอำนาจในการถัวจ่าย673 Kb2/19/2012 14:04
Download this file (b1-171-2552.pdf)บ.1/171/2552 ลว.8 ธ.ค.52กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละคณะในการซื้อการจ้างและ จ้างที่ปรึกษา1684 Kb2/19/2012 14:02
Download this file (b1-80-53(28-04-53).pdf)บ.1/80/2553 ลว.28 เม.ย.53การโอนสิทธิเรียกร้อง2936 Kb2/18/2012 16:18
Download this file (b1-147-52(13-11-52).pdf)บ.1/147/2552 ลว.13 พ.ย.52มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง กำหนดวันเวลาสถานที่เสนอราคา พิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น780 Kb2/18/2012 16:15
Download this file (b1-146-54(13-11-52)0001 (2).pdf)บ1-146/2552 ลว.13 พ.ย.52มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยวิธีพิเศษในงานซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย235 Kb2/18/2012 16:12
Download this file (b1-145-52(13-11-52)0001.pdf)บ.1/145/2552 ลว.13 พ.ย.52มอบอำนาจการอนุมัติหนังสือค้ำประกันซอง หนังสือค้ำประกันสัญญา หนังสือมอบอำนาจการรับเงิน หนังสือค้ำประกัน และหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือให้ความยินยอมอื่น ๆ 471 Kb2/18/2012 16:11
Last Updated on Monday, 07 January 2019 14:45
 

อวยพรปีใหม่ 2562

thai clock

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจเว็ปไซต์กองการพัสดุ
 

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้14
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้26
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้59
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว155
mod_vvisit_counterเดือนนี้70
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1019
mod_vvisit_counterทุก ๆ วัน342555

We have: 4 guests online
Your IP: 3.228.220.31
 , 
Today: Aug 04, 2020