Division Director

                   s  8233038

      นายวราวุธ  เล็กวิเชียร

             ผู้อำนวยการกองการพัสดุ

Main Menu

link ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง


กองการพัสดุ, Powered by Joomla!
หนังสือเวียนเกี่ยวกับ พรบ.2560 PDF Print E-mail
ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ - หนังสือเวียนเกี่ยวกับ พรบ.2560
Written by Administrator   
Monday, 11 September 2017 17:21

หนังสือเวียนเกี่ยวกับ พรบ.60

Attachments:
FileDescriptionFile sizeLast Modified
Download this file (doc01166420200323150533.pdf)สลน.3/53 ลว.19 มีนาคม 2563การปิดประกาศและเอกสารเชิญชวนของหน่วยงาน414 Kb3/23/2020 15:17
Download this file (kp2_598 19 02 61.pdf)กพ.2/598 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2561ซักซ้อมความเข้าใจการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการในงานจ้างที่ปรึกษา9177 Kb2/27/2020 10:38
Download this file (kp2_2712 23 09 62.pdf)กพ.2/3380 ลว.24 ตุลาคม 2562ขออนุมัติยกเลิกแนวทางการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ในงานจ้างก่อสร้าง (Electronic Bidding : e-bidding)11046 Kb2/6/2020 15:26
Download this file (kp6_1946  16 08 62 .pdf)กพ.6/1946 ลว.16 ส.ค.62แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบพัสดุประจำปี 25622150 Kb8/21/2019 11:59
Download this file (stch2513_1455 17  11 07 62.pdf)สทช2513/ว1455.17 ลว. 11 กรกฎาคม 2562ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (การขอขยายเครือข่าวิทยุก่อนการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร)712 Kb8/21/2019 11:56
Download this file (kng2004  23 04 62.pdf)กง.6/2004 ลว. 23 เมษายน 2562ซักซ้อมการใช้ผังบัญชีสำหรับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256211830 Kb5/10/2019 15:56
Download this file (kp483 21 02 2562.pdf)กพ.2/483 ลว. 21 กุมภาพันธ์.2562ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศและเอกสารเชิญชวน15080 Kb2/22/2019 13:53
Download this file (kp2 3847 03 12 61.pdf)กพ.2/3847 ลว. 3 ธันวาคม.2561ข้อหารือแนวทางพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในงานจ้างก่อสร้าง664 Kb1/2/2019 15:11
Download this file (lnk1717 030861.pdf)สลน.1/7171 ลว.3 สิงหาคม 2561การกำหนดเงื่อนไขการหักเงินประกันผลงาน446 Kb12/6/2018 15:05
Download this file (kp2_3655 16 11 61.pdf)กพ.2/3655 ลว. 16 พฤศจิกายน.2561การยกเลิกการยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายขอโครงการ (บช.1) ต่อกรมสรรพากร899 Kb12/4/2018 09:39
Download this file (kp2_3672 16 11 61.pdf)กพ.2/3672 ลว. 16 พฤศจิกายน.2561ข้อหารือการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานร่วมเป็นคณะกรรมกาตตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง677 Kb12/4/2018 09:38
Download this file (doc00558820181003110632.pdf)กพ.2/1739 ลว. 9 กรกฎาคม 2561แนวทางปฏิบัติในการใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25614100 Kb10/3/2018 11:33
Download this file (doc00558720181003102540.pdf)กพ.2/3014 ลว. 2 ตุลาคม 2561หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ3193 Kb10/3/2018 10:28
Download this file (doc00556320181002145017.pdf)กพ.2/2990 ลว.1 ตุลาคม 2561การกำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป10569 Kb10/2/2018 14:53
Download this file (545_14 02 61.pdf)กพ.2/545 ลว.14 กุมภาพันธ์ 2561การกำหนดเรื่องการจ้างช่วงในผนวกแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างและสัญญาจ้าง534 Kb9/3/2018 12:07
Download this file (2324_ 31 08 61.pdf)กพ.2/2342 ลว.31 สิงหาคม 2561ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถทำข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยไม่ต้องทำตามแบบสัญญา ตาม พรบ. มาตรา 93 ก็ได้3407 Kb9/3/2018 11:38
Download this file (1936_03 08 61.pdf)กพ.2/1936 ลว. 3 สิงหาคม 2561ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621543 Kb9/3/2018 11:35
Download this file (doc00470220180816080236.pdf)สท.1.1/5222 ลว. 8 สิงหาคม 2561แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง11709 Kb8/16/2018 08:04
Download this file (doc03143420180810125954.pdf)กพ.2/2042 ลว.10 สิงหาคม 2561แนวทางการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในงานจ้างก่อสร้าง (Electronic Bidding : e-bidding) ในงานจ้างก่อสร้าง3181 Kb8/10/2018 13:10
Download this file (doc00461220180809113710.pdf)กพ.2/1558 ลว. 18 มิถุนายน 2561แนวทางปฏิบัติในการใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25604100 Kb8/9/2018 12:06
Download this file (doc00461120180809112455.pdf)กพ.2/1393 ลว.30 พฤษภาคม 2561มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้1055 Kb8/9/2018 12:05
Download this file (doc00461020180809112438.pdf)กพ.6/1449 ลว.4 มิถุุนายน 2561แนวทางปฏิบัติการโอนวัสดุ439 Kb8/9/2018 12:03
Download this file (doc00446920180803085148.pdf)กพ.2/1897 ลว.1 สิงหาคม 2561ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตามระเบียบฯ ข้อ 176 (3)1351 Kb8/3/2018 09:00
Download this file (doc00396320180710175152.pdf)กพ.2/1558 ลว.18 มิถุนายน 2561แนวทางปฏิบัติในการใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25604144 Kb7/12/2018 14:13
Download this file (ข้อหารือหลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ.pdf)ข้อหารือหลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศข้อหารือหลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ1278 Kb6/21/2018 15:16
Download this file (doc00248220180208095945.pdf)กพ.2/398 ลว.5 กุมภาพันธ์ 2561ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเสนอราคา บัญชีเอกสารส่งนที่ 1 และบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก4816 Kb2/8/2018 10:02
Download this file (kp_3014.pdf)กพ.2/3014 ลว.29 กันยายน 2560หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัคิการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25602022 Kb11/1/2017 18:08
Download this file (kp2_2782.pdf)กพ.2/2782 ลว, 18 กันยายน 2560ซักซ้อมความความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ1150 Kb11/1/2017 18:05
Download this file (kp2_2594 080917.pdf)กพ.2/2594 ลว. 8 ก.ย.60แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบ ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และ การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และการมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง3282 Kb9/19/2017 17:22
Last Updated on Friday, 07 December 2018 14:33
 

อวยพรปีใหม่ 2562

thai clock

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจเว็ปไซต์กองการพัสดุ
 

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้21
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้26
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้66
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว155
mod_vvisit_counterเดือนนี้77
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1019
mod_vvisit_counterทุก ๆ วัน342562

We have: 2 guests online
Your IP: 54.236.59.154
 , 
Today: Aug 04, 2020