Division Director

                   s  8233038

      นายวราวุธ  เล็กวิเชียร

             ผู้อำนวยการกองการพัสดุ

Main Menu

link ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง


กองการพัสดุ, Powered by Joomla!
คำสั่งกรมทางหลวง ตาม พรบ. 2560 PDF Print E-mail
ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ - คำสั่งกรมทางหลวง ตาม พ.ร.บ.2560
Written by Administrator   
Thursday, 06 December 2018 17:37

คำสั่งกรมทางหลวง 2560

Attachments:
FileDescriptionFile sizeLast Modified
Download this file (doc01237220200527125534.pdf)บ.1/93/2563 ลว.21 พฤษภาคม 2563มอบอำนาจให้รองอธิบดีฝ่ายบริหารในการอนุมัติร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม684 Kb5/27/2020 14:10
Download this file (86_2563 import.pdf)บ.1/86/2563 ลว.8 พฤษภาคม 2563มอบอำนาจการอนุมัติการใช้หรือนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ823 Kb5/8/2020 14:57
Download this file (54_2563 20 03 63.pdf)บ.1/54/2563 ลว.20 มีนาคม 2563มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.ฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ106 Kb3/23/2020 15:31
Download this file (b11_2562 7 02 2562.pdf)บ.1/11/2562 ลว.7 กุมภาพันธ์ 2562มอบอำนาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานซื้อ งานจ้างทั่วไป งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างก่อสร้าง (เพิ่มเติม)450 Kb2/28/2020 15:03
Download this file (b12_2562 7 02 2562.pdf)บ.1/12/2562 ลว.7 กุมภาพันธ์ 2562มอบอำนาจการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในงานซื้อ/จ้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (เพิ่มเติม)426 Kb2/28/2020 15:01
Download this file (b195_2560 01 11 2560.pdf)บ.1/195/2560 ลว.1 พฤศจิกายน 2560มอบอำนาจดำเนินการด้านทะเบียนเครื่องจักร/ยานพาหนะ622 Kb2/28/2020 14:31
Download this file (b154_2560 21 09 2560.pdf)บ.1/154/2560 ลว. 21 กันยายน 2560มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในงานซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย385 Kb2/28/2020 11:42
Download this file (b1_151_60  20 09 60.pdf)บ.1/151/2560 ลว.20 กันยายน 2560การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ3551 Kb2/26/2020 11:06
Download this file (b22_63 05 02 63 .pdf)บ.1/22/2563 ลว.5 กุมภาพันธ์ 2563มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ1040 Kb2/14/2020 13:37
Download this file (b124_60  29 08 60.pdf)บ.1/124/2560 ลว.29 สิงหาคม 2560มอบอำนาจการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560701 Kb2/14/2020 13:35
Download this file (B1_91_2562.pdf)บ.1/91/2562 ลว.6 สิงหาคม 2562มอบอำนาจการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (เพิ่มเติม)804 Kb8/15/2019 08:52
Download this file (b82_2561.pdf)บ.1/82/2561 ลว.28 พฤษภาคม 2561มอบอำนาจการพิจารณางด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง (เพิ่มเติม)3934 Kb5/24/2019 08:19
Download this file (b19_2562 11 02 62.pdf)บ.1/19/2562 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2562มอบอำนาจอนุมัติจ้างช่วงงานจ้างเหมา506 Kb5/13/2019 08:29
Download this file (114_2560.pdf)บ.1/114/2560 ลว. 29 สิงหาคม 2560มอบอำนาจการเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี960 Kb3/25/2019 15:55
Download this file (doc03087420180726154429.pdf)บ.1/111/2561 ลว. 25 กรกฎาคม 2561มอบอำนาจการอนุมัติออกประกาศโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560859 Kb12/11/2018 13:43
Download this file (115_2560.pdf)บ.1/115/2560 ลว. 29 สิงหาคม 2560มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาารพัสดุภาครัฐ พ..ศ.25604072 Kb12/11/2018 13:35
Download this file (34_2561.pdf)บ.1/34/2561 ลว.19 มีนาคม 2561มอบอำนาจการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ1287 Kb12/11/2018 13:42
Download this file (141_2560.pdf)บ.1/141/2560 ลว.12 กันยายน 2560มอบอำนาจการยืมพัสดุ1855 Kb12/11/2018 13:12
Download this file (188_2560.pdf)บ.1/188/2560 ลว.25 ตุลาคม 2560การกำหนดอัตราค่าปรับในสัญญาจ้างก่อสร้างกรณีคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต1262 Kb12/11/2018 13:37
Download this file (184_2560.pdf)บ.1/184/2560 ลว.19 ตุลาคม 2560แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และมอบอำนาจการมอบหมายเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม1100 Kb12/11/2018 13:42
Download this file (183_2560.pdf)บ.1/183/2560 ลว.19 ตลาคม 2560มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม1209 Kb12/11/2018 13:41
Download this file (127_2560.pdf)บ.1/127/2560 ลว.30 สิงหาคม 2560มอบอำนาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานซื้อ งานจ้างทั่วไป งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างก่อสร้าง669 Kb12/11/2018 13:41
Download this file (125_2560.pdf)บ.1/125/2560 ลว.29 สิงหาคม 2560มอบอำนาจการลงนามประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา370 Kb12/11/2018 13:41
Download this file (170_2560 poljung.pdf)บ.1/170/2560 ลว. 3 ตุลาคม 2560การมอบอำนาจการถั่วจ่าย84 Kb12/11/2018 13:40
Download this file (169_2560 rubrongi.pdf)บ.1/169/2560 ลว.3 ตุลาคม 2560มอบอำนาจในการลงนามหนังสือรับรองผลงานของผู้รับจ้าง และผู้ขาย88 Kb12/11/2018 13:40
Download this file (149_2560 sale.pdf)บ.1/149/2560 ลว. 19 กันยายน 2560มอบอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการขายพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ122 Kb12/11/2018 13:39
Download this file (92_2560 chao.pdf)บ.1/92/2560 ลว.17 กรกฎาคม 2560แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคิดราคากลางค่าเช่าบริหารเครือข่ายสื่อสารข้อมูล หรือค่าเช่าวงจร กรมทางหลวง142 Kb12/11/2018 13:39
Download this file (150_2560 aon.pdf)บ.1/150/2560 ลว. 19 กันยายน 2560มอบอำนาจการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการโอน การแปรสภาพหรือทำลาย และการจำหน่ายเป็นสูญ112 Kb12/11/2018 13:38
Download this file (143_2560 give.pdf)บ.1/143/2560 ลว.13 กันยายน 2560มอบอำนาจการรับบริจาคครุภัณฑ์และวัสดุ3823 Kb12/11/2018 13:39
Download this file (142_2560 number.pdf)บ.1/142/2560 ลว.13 กันยายน 2560การกำหนดรหัสหมายเลขครุภัณฑ์2144 Kb12/11/2018 13:37
Download this file (139_2560 kayay time.pdf)บ.1/139/2560 ลว.8 กันยายน 2560มอบอำนาจอนุมัติขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา งดหรือลดค่าปรับ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้243 Kb12/11/2018 13:33
Download this file (123_2560 passadu.pdf)บ.1/123/2560 ลว.29 สิงหาคม 2560แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และมอบอำนาจการมอบหมายเจ้าหน้าที่106 Kb12/11/2018 13:37
Download this file (122_2560 time kummakan.pdf)บ.1/122/2560 ลว.29 สิงหาคม 2560การกำหนดระยะเวลาดำเนินการ และการมอบอำนาจในการอนุมัติให้ขยายเวลาดำเนินการของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ277 Kb12/11/2018 13:36
Download this file (121_2560 a kapub.pdf)บ.1/121/2560 ลว.29 สิงหาคม 2560การกำหนดอัตราค่าปรับ อัตราหลักประกันการเสนอราคา อัตราหลักประกันสัญญา และอัตราค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)156 Kb12/11/2018 13:37
Download this file (120_2560 p kapub.pdf)บ.1/120/2560 ลว. 29 สิงหาคม 2560มอบอำนาจพิจารณางด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำงานตามสัญญาหรือข้อตกลงงานซื้อ/จ้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง113 Kb12/11/2018 13:36
Download this file (119_2560 a p sanya.pdf)บ.1/119/2560 ลว.29 สิงหาคม 2560มอบอำนาจการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในงานซื้อ/จ้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง149 Kb12/11/2018 13:36
Download this file (117_2560 p sanya.pdf)บ.1/117/2560 ลว.29 สิงหาคม 2560มอบอำนาจการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง105 Kb12/11/2018 13:35
Download this file (116_2560 a garunte.pdf)บ.1/116/2560 ลว.29 สิงหาคม 2560มอบอำนาจการอนุมัติ หนังสือค้ำประกันสัญญา หนังสือมอบอำนาจการับเงิน หนังสือค้ำประกัน และหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือให้ความยินยอมอื่น ๆ125 Kb12/11/2018 13:35
Download this file (118_2560 l sanya.pdf)บ.1/118/2560 ลว.29 สิงหาคม 2560การมอบอำนาจการลงนามสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมซื้อหรือจ้าง และการอนุมัติหนังสือมอบอำนาจ ของคู่สัญญาในการลงนามสัญญา หรือข้อตกลง116 Kb12/11/2018 13:34
Download this file (113_2560 oil.pdf)บ.1/113/2560 ลว.29 สิงหาคม 2560การมอบอำนาจในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม1687 Kb12/11/2018 13:34
Last Updated on Tuesday, 11 December 2018 12:45
 

อวยพรปีใหม่ 2562

thai clock

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจเว็ปไซต์กองการพัสดุ
 

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้13
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้26
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้58
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว155
mod_vvisit_counterเดือนนี้69
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1019
mod_vvisit_counterทุก ๆ วัน342554

We have: 4 guests online
Your IP: 3.228.220.31
 , 
Today: Aug 04, 2020