สภาพอากาศวันนี้

งานสารสนเทศ

นางดาววลี  ริมใหม่
หัวหน้างานสถิติ


หน้าที่ความรับผิดชอบของงานสถิติ

- รับผิดชอบงานสถิติทั้งสิ้นของแขวงทางหลวง

- ควบคุมการปฏิบัติงานของส่วนราชการและลูกจ้างในหน่วยงานสถิติ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- ควบคุมการจัดทำรายงานทางสถิติทั้งสิ้นของแขวงทางหลวง ให้ถูกต้องแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

- จัดทำรายงานตามแบบ 1 – 2 เปรียบเทียบแผนงานกับผลงานก้าวหน้างานบำรุงปกติ, งานบำรุงพิเศษ

- ควบคุมตรวจสอบ ค่างานบำรุงปกติต่อหน่วย

- จัดทำแผนภูมิ แสดงสถิติ เปรียบเทียบต่าง ๆ เช่น อัตรากำลัง , อุบัติเหตุระยะทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวง

- ควบคุมดูแลในการจัดทำทะเบียนที่ดินในเขตทางและนอกเขตทาง ตลอดจนการขอสงวนและขออนุญาตใช้ประโยชน์ และการนำขึ้นทะเบียนราชพัสดุ ฯลฯ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิด พรบ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และเรื่องร้องทุกข์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเขตทางและงานจัดกรรมสิทธิ์ในเขตทางหลวง

- รายงานแผน/ผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เปรียบเทียบรายไตรมาสตามแบบ สงป. 1-3 , สงป. 3 01จ. และสงป.302 จ.

- ดำเนินการถ่ายโอนทางหลวงให้องค์กรปกครองท้องถิ่น

- ดูแลตรวจสอบรายละเอียด การระวังชี้แนวเขตทางและดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการพิพาทในกรรมสิทธิ์เขตทาง

- ตรวจสอบรายละเอียดและควบคุมดูแลการอนุญาตกระทำการใดๆในเขตทางหลวงเพื่อให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา ตามระเบียบการบริการประชาชน

- จัดทำรายงานการเกิดเหตุน้ำท่วม และเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ให้ทันเหตุการณ์

- ตั้งศูนย์ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น สงกรานต์

- ร่วมกับจังหวัดในการแก้ไขอุบัติภัยและการเกิดอุบัติเหตุแบบซ้ำซาก

- จัดทำบรรยายสรุปประจำปี ของแขวงทางหลวง

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ขณะนี้เวลา

Ulti Clocks content

ปฏิทิน

October 2020
MTWTFSS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

น้ำมันวันนี้