สภาพอากาศวันนี้

งานการเงินและบัญชี

นายวิสูตร  กรองสอาด
หัวหน้างานการเงินและบัญชี


หน้าที่ความรับผิดชอบของงานการเงินและบัญชี

- ควบคุมบังคับบัญชา ตลอดจนพิจารณา เสนอความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในงานการเงินและบัญชี

- ตรวจสอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี

- ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณเงินจัดสรร และคุมการผูกพันงบประมาณ

- ตรวจสอบการขออนุมัติเงินประจำงวดและเงินจัดสรร

- ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของแขวงฯ

- ตรวจสอบการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและเงินประจำงวดของแขวงฯ

- ตรวจสอบการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน

- เป็นกรรมการตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจำวันให้ตรงกับยอดคงเหลือในสมุดบัญชีเงินสดและสมุดรายงานคงเหลือประจำวัน

- ตรวจสอบรายงานยอดเงินงบประมาณ เงินประจำงวด และเงินจัดสรร

- ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงินให้ถูกต้องและควบถ้วน

- ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

- ทำหน้าที่จัดเก็บเงินและออกใบเสร็จรับเงินประเภทต่าง ๆ เช่นเบิกเกินส่งคืน, เงินรายได้แผ่นดินเงินตัดจ่ายเรียกคืน

- ตรวจสอบและจัดทำสัญญายืมเงินราชการ/เงินทดรองราชการ

- จัดทำรายงานงบเดือนเงินรับจากคลังตามงบประมาณรายจ่าย

- จัดทำงบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

- จัดทำทะเบียนการผูกพันเงินงบประมาณ (ง. – 21)

- จัดทำใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามแบบ (บก. 28)

- จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ แบบ จ.1, จ.2

- รับมอบหมายการรับเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินทุนหมุนเวียนเครื่องจักรกล

ขณะนี้เวลา

Ulti Clocks content

ปฏิทิน

October 2020
MTWTFSS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

น้ำมันวันนี้