สภาพอากาศวันนี้

งานพัสดุและสัญญา

นางมะลิ  ขจรฤทธิ์
หัวหน้างานพัสดุและสัญญา


หน้าที่ความรับผิดชอบของงานพัสดุและสัญญา

- วางแผนการปฏิบัติงานจัดหาวัสดุสนามให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานบำรุงทาง

- งานจัดหาพัสดุ

1. ตรวจสอบการจัดซื้อและการจ้างของแขวงทางหลวงให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และทันต่อความต้องการใช้

2. ดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดหรือเหลือใช้ หรือสูญหายให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

- งานบัญชีพัสดุ

1. วางแผนกำหนดความต้องการพัสดุที่จะใช้ในหน่วยงาน ตลอดจนประมาณวงเงินค่าพัสดุประจำปีเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ

2. ตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและประหยัด

3. ตรวจสอบการจัดทำบัญชีพัสดุของแขวงทางหลวงให้ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ

4. ควบคุมการจัดทำรายงานพัสดุให้ถูกต้อง

5. ตรวจสอบและรายงานพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ล้าสมัย เพื่อขออนุมัติแทงจำหน่าย

- งานคลังพัสดุ

1. ควบคุมการจัดทำทะเบียนและการเก็บพัสดุในคลังให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

2. สำรวจพัสดุว่าสิ่งใดชำรุด เสียหายหรือไม่ใช้ในราชการต่อไป หรือสูญหายไม่ว่าเพราะเหตุใดๆแล้วรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อสั่งการต่อไป

- งานสัญญาตรวจสอบร่างสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบการพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรี  และ ตามที่กรมมอบอำนาจให้

- ควบคุมบังคับบัญชา ตลอดจนพิจารณาเสนอความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในงานพัสดุ

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิบัติงานอื่นตามแต่จะได้รับมอบหมายขณะนี้เวลา

Ulti Clocks content

ปฏิทิน

October 2020
MTWTFSS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

น้ำมันวันนี้