ขอแสดงความยินดี นายสมประสงค์ อรรถาชิต ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางธนบุรี คนใหม่ ตามคำสั่ง กรมทางหลวง ที่ จ.๑.๓/๑๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ ในลำดับที่ ๒๓ นายสมประสงค์ อรรถาชิต นายช่างโยธาอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมโยธา สังกัดแขวงการทางสกลนครที่ ๑ สำนักทางหลวงที่ ๓ ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง รองผูื้้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางธนบุรี ฝ่ายปฎิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๗๖ ไปปฎิบัติราชการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางธนบุรี สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕