Description slide 1 สำนักงานแขวงทางหลวงตราด Description slide 3 ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๖ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

แขวงทางหลวงตราด จะเริ่มดำเนินการเปิดใช้ไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓ แยกเขาสมิง  กิโลเมตรที่ ๓๘๔+๓๒๐ วันอังคารที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑

งานบูรณะทางหลวงสายหลัก

ลิขสิทธิ์ © 2563 แขวงทางหลวงตราด. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.