Description slide 1 สำนักงานแขวงทางหลวงตราด Description slide 3 ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๖ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

 คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมกับทางหลวง เข้าสู่ที่ดินว่างเปล่า บ้านพักอาศัย  อาคารพาณิชย์  สถานีบริการน้ำมัน  สถานีบริการก๊าซ หรือสถานีบริการ เชื้อเพลิงอื่นใด  ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของกรมทางหลวง (มาตรา 37)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: แขวงทางหลวงตราด

กระทรวง: กระทรวงคมนาคม

 

 1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมกับทางหลวง เข้าสู่ที่ดินว่างเปล่า บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์  สถานีบริการน้ำมัน  สถานีบริการก๊าซ หรือสถานีบริการ เชื้อเพลิงอื่นใด  ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของกรมทางหลวง (มาตรา 37)
 2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: แขวงทางหลวงตราด
 3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
 4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
 5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

พระราชบัญญัติทางหลวง พ..2535 แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับ 2) .. 2549

 

 1. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
 2. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
 3. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ประกาศกรมทางหลวงเรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2550

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ             12 วันทำการ

 1. ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 30  

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 35

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10

 1. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สำเนาคู่มือประชาชน 19/07/2015 15:12
 2. ช่องทางการให้บริการ

1)

สถานที่ให้บริการ แขวงทางหลวงตราด  เลขที่ 160 ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด  โทร.0-3951-8033  /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

2)

สถานที่ให้บริการ          หมวดทางหลวง วังกระแจะ  เลขที่  160  ตำบลวังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด  โทร.0-3951-8011/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

3)

สถานที่ให้บริการ หมวดทางหลวงช้างทูน ตำบลช้างทูน  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
โทร.0-3950-1109/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

4)

สถานที่ให้บริการ หมวดทางหลวงด่านชุมพล  ตำบลด่านชุมพล  อำเภอบ่อไร่
จังหวัดตราด  โทร.0-3952-1688 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (ยกเว้นวัยหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

5)

สถานที่ให้บริการ หมวดทางหลวงขลุง  ตำบลบ่อ  อำเภอขลุง  จังหวัดชลบุรี
โทร.0-3936-8045 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

6)

สถานที่ให้บริการ          หมวดทางหลวง แหลมกลัด   ตำบลแหลมกลัด  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด  โทร.0-3951-1108/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

เมื่อผู้ใดมีความต้องการจะทำทางเชื่อมกับทางหลวงต้องมีการขออนุญาตทำทางเชื่อม ตาม พรบ.ทางหลวงมาตรา 37โดยมีรายละเอียดที่ต้องทราบดังนี้
อำนาจในการพิจารณาอนุญาต
1.รองอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง (อธิบดีกรมทางหลวง) เป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตให้ก่อสร้างทางเชื่อมทุกประเภทและทุกกรณี
2.ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง และ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง เป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตให้ก่อสร้างทางเชื่อมทุกประเภทที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามแบบมาตรฐาน 37/1 , 37/2 , 37/3 หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานกรมทางหลวง หากนอกเหนือจากแบบมาตรฐานเป็นอำนาจของ รองอธิบดีกรมทางหลวง
3.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง เป็นผู้มีอำนาจ อนุญาตให้ก่อสร้างทางเชื่อม เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวง ในการเข้าสู่ที่ดินว่างเปล่า บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการก๊าซ หรือสถานีบริการ เชื้อเพลิงอื่นใด ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของกรมทางหลวง
เงื่อนไขที่ทางผู้ขออนุญาตต้องทราบ
1.การขออนุญาตทำทางเชื่อมกับทางหลวง ผู้ขออนุญาตต้องมีที่ดินติดกับเขตทางหลวง โดยการยื่นขออนุญาตหากเจ้าของที่ดินไม่สามารถดำเนินการเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำแทนได้ พร้อมแสดงสำเนาเอกสารสิทธิครอบครองที่ดินที่ติดกับทางหลวง ในการยื่นขออนุญาต

2.ผู้ขออนุญาตต้องแสดงรายละเอียด ที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ทางจดหมายอิเล็คโทรนิคส์ หรือ เบอร์โทรศัพท์และโทรสาร ที่ใช้ติดต่อให้ชัดเจน ในหนังสือขออนุญาต กรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมประกอบการพิจารณางานขออนุญาต

3.กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและผู้ขออนุญาตจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ขออนุญาต ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

 3.1 หากผู้ยื่นคำขอไม่ได้เป็นผู้ขออนุญาต ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้ขออนุญาตจึงจะสามารถลงนามบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันได้ หากไม่เป็นตามข้อกำหนดนี้ กรมทางหลวงจะไม่รับเรื่องการขออนุญาตนั้น

 3.2เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ขออนุญาตจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

 3.3ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

4.เมื่อพิจารณางานขออนุญาตแล้วเกิดความไม่สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง จะประสานทางผู้ขออนุญาตเข้ามาชี้แจ้งให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยหากผู้ขออนุญาตไม่เข้ามาชี้แจ้งภายในระยะเวลา ตามที่มีการตกลงกันระหว่าง ผู้ขออนุญาตกับทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงไว้ ให้ถือว่าการพิจารณาเป็นอันสิ้นสุดลง

5.หมวดทางหลวงนัดหมายผู้ขออนุญาตตรวจสอบรูปแบบและจุดที่ขออนุญาตในวันยื่นคำขอหรือตามเบอร์โทร.ติดต่อที่ผู้ขออนุญาตให้ไว้ โดยจัดทำบันทึกนัดหมายที่สำนักงานหมวดทางหลวงและจะเริ่มนับเวลาดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณา นับแต่วันที่ได้นัดหมายตรวจสอบสถานที่ กรมทางหลวง ขอสงวนสิทธิ์กรณีหมวดทางหลวงอาจทำการนัดหมายตรวจสอบสถานที่ล่าช้า หากติดราชการสำคัญที่ไม่สามารถให้ผู้แทนอื่นไปได้และมีเอกสารชี้แจงผู้ขออนุญาตในวันที่จัดทำบันทึกนัดหมาย

6.เบื้องต้นผู้ขออนุญาตควรศึกษารายละเอียดการขออนุญาตได้จากทางเว็บไซต์ กรมทางหลวง www.doh.go.th หรือ โทรสอบถามได้ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสามารถโทรสอบถามได้ทาง 1586 เพื่อให้งานขออนุญาตเกิดความรวดเร็วและถูกต้อง

 

 1. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

หมวดทางหลวง/แขวงทางหลวง รับคำขอ/ ตรวจสอบเอกสาร

 

1 วันทำการ

แขวงทางหลวงตราด

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หมวดทางหลวง / แขวงทางหลวง)

2)

การพิจารณา

 

- หมวดทางหลวง นัดหมายผู้ขออนุญาต เพื่อตรวจสถานที่จุดขอ
   อนุญาตทำทางเชื่อม  และเสนอความเห็นตามหลักวิศวกรรม  ต่อ
   แขวงทางหลวงเพื่อพิจารณา
-           เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของ
   เอกสาร
-           รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ
   ทางเชื่อมที่ขออนุญาต

 

15 วันทำการ

แขวงทางหลวงตราด

(หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมวดทางหลวง / แขวงทางหลวง)

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

 

-           ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจารณา การขออนุญาต  และลงนามอนุญาต / ไม่อนุญาต
- แขวงทางหลวงแจ้งผลการพิจารณากับผู้ขออนุญาต

 

5 วันทำการ

แขวงทางหลวงตราด

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม   21 วันทำการ

 

 1. งานบริการนี้ ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

 1. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

0

4

ฉบับ

(-ลงนาม รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น
-กรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-กรณีที่ผู้ขอมิได้ดำเนินการด้วยตนเองต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-กรณีที่ผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดาต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
)

2)

บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ

-

0

4

ฉบับ

(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

3)

สำเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

0

4

ฉบับ

(-ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น
- กรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่ผู้ขอมิได้ดำเนินการด้วยตนเองต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่ผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดาต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
)

4)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0

3

ฉบับ

(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

5)

ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

0

4

ฉบับ

(กรณีเปลี่ยนชื่อและสกุล  ให้แสดงสำเนาพร้อมลงนามรับลงรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น (ถ้ามี))

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

หนังสือคำร้องขออนุญาต แบบฟอร์มขออนุญาต ม.37 ตาม พ.ร.บ. ทางหลวง

กรมทางหลวง

4

0

ฉบับ

(ลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น)

2)

หนังสือมอบอำนาจ พร้อมตราประทับของผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

-

1

3

ฉบับ

(-ติดอากรแสตมป์ฉบับจริง
-ลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น
)

3)

แบบมาตรฐานกรมทางหลวง  เลขที่ 37/1 (1) , 37/1 (2) เลขที่ 37/2 (1) , 37/2 (2) เลขที่ 37/3 (1) , 37/3 (2)

กรมทางหลวง

4

0

ฉบับ

(ลงนามรับรองเอกสารทุกหน้า)

4)

แบบผังบริเวณอาคารของผู้ขออนุญาตที่มีการแสดงรายละเอียดพื้นที่จอดรถ โดยแบบต้องมีการลงนามผู้ขออนุญาตและเจ้าหน้ากรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง

-

1

3

ฉบับ

(ลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น)

5)

สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองที่ดิน  (โฉนดที่ดิน)

-

0

4

ฉบับ

(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

6)

หนังสือยินยอมหรือมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดิน (ในกรณีเป็นการเช่าที่ดิน)

-

1

3

ฉบับ

(ลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น)

7)

หนังสือยินยอมจากผู้รับจำนอง (กรณีที่ดินติดจำนอง)

-

1

3

ฉบับ

(ลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น)

8)

หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง (กรณีรัศมีเลี้ยวล้ำหน้าที่ดินข้างเคียง)

-

1

3

ฉบับ

(ลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น)

 

 1. ค่าธรรมเนียม

1)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

หมายเหตุ -  

 

 1. ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียน แขวงทางหลวงตราด  เลขที่ 160  ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด  โทร.0-3951-8033
หมายเหตุ -

2)

ช่องทางการร้องเรียน สำนักงานทางหลวงที่14 (ชลบุรี)  ที่อยู่  ถนนเจิมจอมพล   ตำบลศรีราชา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110  โทร.0-3831-0399  โทรสาร  0-3831-12733
หมายเหตุ -

3)

ช่องทางการร้องเรียน กรมทางหลวง  ที่อยู่ 2/486 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  โทรศัพท์ 0-2354-6530   โทรสาร 0-2354-6738
หมายเหตุ -

4)

ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนกรมทางหลวง 1586
หมายเหตุ -

5)

ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซด์ www.doh.go.th ผ่าน Banner ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
หมายเหตุ -

 

 1. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

 1. หมายเหตุ

วันที่พิมพ์

20/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

งานสถิติ หถ.ขท.ตราด

อนุมัติโดย

แขวงทางหลวงตราด ผอ.ขท.ตราด

เผยแพร่โดย

สุณี มักผล

 

 

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563 แขวงทางหลวงตราด. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.