Description slide 1 สำนักงานแขวงทางหลวงตราด Description slide 3 ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๖ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

แขวงทางหลวงตราด โดยนายสมเดช  โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ รวมใจต้านภัยแล้ง โดยนำรถบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดตราด อำเภอเขาสมิง

๑. ตำบลเขาสมิง  ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๙ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๙ ปริมาณน้ำ ๒๐๘,๐๐๐ ลิตร

๒. ตำบลทุ่งนนทรีย์ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ปริมาณน้ำ ๖๒,๐๐๐ ลิตร

 

ลิขสิทธิ์ © 2563 แขวงทางหลวงตราด. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.