Description slide 1 สำนักงานแขวงทางหลวงตราด Description slide 3 ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๖ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี

แขวงทางหลวงตราด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงจุดเสี่ยงทางแยกเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางเข้าจุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านมะม่วงตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ สายบ่อไร่ - แหลมค้อกับทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๙ สายเขาสมิง - นนทรีย์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี่้ 
๑. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการค้าชายแดนและปริมาณการขนส่งสินค้า
๒. ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง
๓. เพื่อยืดอายุการบริการ และเสริมผิวทางให้แข็งแรง  

ลิขสิทธิ์ © 2563 แขวงทางหลวงตราด. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.