Description slide 1 สำนักงานแขวงทางหลวงตราด Description slide 3 ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๖ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

การมีส่วนร่วมของประชาชน

แขวงทางหลวงตราดสำนักสำรวจและออกแบบสังกัดกรมทางหลวงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สายตราด - หาดเล็กตอน 3 ระหว่างกม 430+ 890 - กม 454 + 390 ระยะทางรวมประมาณ 23.500 กิโลเมตรและตอนทางแยกเข้าบ้านไม้รูด - คลองจากระหว่างกม 454 + 390 - กม 477 + 840 ระยะทางรวมประมาณ 23.450 กิโลเมตรเมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่และวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สายตราด - หาดเล็กฯ อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแหลมกลัดตำบลไม้รูดตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดโดยมีรูปแบบการก่อสร้างเป็นมาตรฐานชั้นทางพิเศษ 4 ช่องจราจรเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนา พื้นที่พิเศษจังหวัดตราด

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลการก่อสร้างและร่วมแสดงความคิดเห็นเนื่องจากประชาชนจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก่อสร้างโครงการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พศ 2548
 ความเป็นมาของโครงการ

           ทางหลวงหมายเลข 3 สาย ตราด - หาดเล็ก  ตอนทางแยกเข้าบ้านไม้รูด - คลองจาก เป็นทางหลวงที่มีความสำคัญของจังหวัดตราด โดยเฉพาะด้านการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ และการขนส่งสินค้า รวมไปถึงมีความสำคัญในระดับประเทศ เนื่องจากเป็นเส้นทางที่เชื่อมตอการเดินทางระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ทำให้มีอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณรถที่เข้ามาใช้เส้นทางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลปริมาณจราจร โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ในปี 2558 มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยรายวัน (AADT) 9,017 คัน/วัน ในจำนวนนี้มีปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่ 808 คัน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์รถบรรทุกหนัก 8.96 % ซึ่งกรมทางหลวงได้ทำการก่อสร้างขยายช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ในช่วงกม.454+390 - กม.477+840 ระยะทางรวมประมาณ 23.450 กิโลเมตร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          1. รองรับการขนส่งสินค้า และผู้โดยสารระหว่างประเทศไทย - กัมพูชา

          2. เพิ่มความปลอดภัยและความจุของเส้นทาง

          3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด

          4. ส่งเสริมเศรษฐกิจของภาคตะวันออก และประเทศ

การดำเนินโครงการ

          - ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

          - งบประมาณก่อสร้างรวม 990 ล้านบาท

          - ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 800 วัน


 

 

 

 

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563 แขวงทางหลวงตราด. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.