Description slide 1 สำนักงานแขวงทางหลวงตราด Description slide 3 ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๖ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

สารบัญ

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นำโดยนายวรเดช  หาญประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่ ๙ (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) ระหว่างวันท่ี่ ๘ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชิตเดชะ แขวงทางหลวงตราด  เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และตราด ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปแผนงาน/โครงการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม สำหรับประเด็นการตรวจราชการมีดังนี้

๑. การตรวจติดตามงานที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม

       ๑.๑ แผน่งาน/โครงการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้เร่งรัดติดตามเป็นกรณีพิเศษ

       ๑.๒ แผนงาน/โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ และเพื่อสนับสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

       ๑.๓ แผนงานที่มีปัญหาอุปสรรค ทำให้ผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

       ๑.๔ โครงการงานป้องกัน แก้ไขปัญหา การฟื้นฟู เยียวยา เนื่องจากปัญหาอุทกภัย หรือภัยพิบัติต่างๆ 

       ๑.๕ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. แผนงาน/โครงการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล (ชายแดนจังหวัดตราด)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563 แขวงทางหลวงตราด. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.