แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์กรมทางหลวง (www.doh.go.th)


แบบสอบถามนี้เป็นการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์กรมทางหลวงข้อมูลที่ได้จะนำมาประกอบการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของกรมทางหลวงให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของผู้รับบริการ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามตรงความเป็นจริง

แบบสอบถามนี้มีคำถามทั้งหมด 14 ข้อ