ผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรี วรินทร์  ฟุ้งเฟื่อง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน)

เข้าสู่ระบบ

ประกาศแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) เรื่อง กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางลูกรังเป็นทางลาดยาง บนทางหลวงหมายเลข 4260 ตอน ทุ่งโพธิ์ - คลองราง
ในภาพอาจจะมี ข้อความ