ผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรี วรินทร์  ฟุ้งเฟื่อง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน)

เข้าสู่ระบบ

   

       นาย พนม  กุณา
ตำแหน่ง พนักงานเครื่องจักรเบา ช.2
    นาย กัมพล  ปานบำรุง
  ตำแหน่ง พนักงานเครื่องจักรเบา ช.2
     นาย สุวิมล  ต๊ะใจ
ตำแหน่ง พนักงานเครื่องจักรเบา ช.2
 นายจินดาสิษฐ์ ทองวิเศษ
ตำแหน่ง พนักงานเครื่องจักรเบา ช.2
       

 นาย ศุภชัย สุขเมือง
ตำแหน่ง พนักงานเครื่องจักรหนัก  ช.2

 นาย สุเมธ พรหมเจียม
ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

 นายฉัตรชัย พงษ์วิถี
 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส.2

 นาย ภิรมย์ นุ้ยเมือง
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรหนัก ช.2

       

นาย คทายุทธ์ พรหมอินทร์
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

 นาย ช่วง จิตตรง
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

 นาย ยุทธนา  ด้วงเชี่ยว
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

นาย สุริยัน ผลศัพย์
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

       

 นาย วินิจ ทับกะแดะ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานนายช่างเครื่องจักร
ชำนาญงาน

  นาย วุฒิพงษ์ คงคาช่วย
ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุม
เครื่องจักร

  นางสาว วรรวิษา ชมภูภาพ
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

 นางพัทธมน ณ ถลาง
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

       

 นาย ภูธาร  ศรีสุธรรม
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ

 นาง จุฑาพร มุกดา
ตำแหน่ง นักจัดารงานทั่วไป

 นาย สุภาพ  เรียมรักษ์
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว