ผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรี วรินทร์  ฟุ้งเฟื่อง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน)

เข้าสู่ระบบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานสารสนเทศ

๑. รับผิดชอบงานข้อมูลสถิติทั้งหมดของแขวงฯ

๒. จัดทำรายงานสถิติเปรียบเทียบแผนงานและผลงานบำรุงปกติ งานบำรุงพิเศษ และงานรักษาสภาพทาง

๓. จัดทำผลงานและค่าใช้จ่ายจริงแยกตามประเภทเงินงบประมาณ และหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

     พร้อมรายงานเสนอหน่วยงานเจ้าของงบประมาณผ่านสำนักงานทางหลวง

๔. จัดทำสรุปผลงานประจำปีของแขวงฯ รายงานผลการปฏิบัติงานทุกลักษณะงาน และทุกหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

๕. จัดทำสถิติต่างๆ อัตรากำลัง อุบัติเหตุ ระยะทางในความรับผิดชอบของแขวงฯ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๖. ควบคุมการจัดทำทะเบียนที่ดิน ทั้งในและนอกเขตทางหลวง

๖. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

   
    นางสาว นิรดา  พุทธรักษา
       ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
 นางสาว ปาณิสรา เดชมณี
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว