ผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรี วรินทร์  ฟุ้งเฟื่อง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน)

เข้าสู่ระบบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานพัสดุและสัญญา

๑. วางแผนการปฏิบัติงานจัดหาวัสดุสนาม ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของแขวงฯ 

๒. วางแผนกำหนดความต้องการพัสดุที่จะใช้ในหน่วยงาน ตลอดจนประมาณวงเงินค่าพัสดุประจำปีเพื่อเสนอของบประมาณ

๓. ตรวจสอบการจัดซื้อและจัดจ้างของแขวงฯ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

๔. ตรวจสอบการเบิกจ่าย และจัดทำบัญชีพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

๕. ตรวจสอบร่างสัญญาและเอกสารที่เกี่่ยวข้องในการจัดทำสัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรี

     และตามที่กรมทางหลวงมอบอำนาจให้

๖. ดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดหรือเหลือใช้หรือสูญหาย ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

   

 นางสาว เพ็ญวดี กิ้มหยก

 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

  นาง กาญจนา สามเคี้ยม

  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

  นาง ราภีภรณ์ บุญขวัญ

  ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

     

 นางสาว นภาพร ฤทธิเพชร

 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

  นาง ศิริวิมล พันแสน

  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

  นางสาว สุรีพร เพชรช่วย

 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

     
   

  นางสาว จิราวรรณ เทพธัญญ์

 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว