ผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรี วรินทร์  ฟุ้งเฟื่อง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน)

เข้าสู่ระบบ

   หน้าที่ความรับผิดชอบของงานการเงินและบัญชี

       ๑. ตรวจสอบงบประมาณของแขวงฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

       ๒. การขอจัดสรรเงินประจำงวดและเงินจัดสรร

       ๓. การจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินจัดสรร และคุมการผูกพันงบประมาณ

       ๔. ตรวจสอบการจัดบัญชีและทะเบียนต่างๆ รายงานงบประมาณ เงินประจำงวด เงินจัดสรร และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

       ๕. ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน

       ๖. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

 

นาง อุมา ศิรินพงศ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินชำนาญงาน

นางสาว ชาลินี จันทรัตน์
ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว

  นาง ณัฐณิชา ศิริยงศ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินชำนาญงาน

     

นาง ปราณี ทับกะแดะ
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

  นาง จิราภรณ์  แจ่มใส
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

  นางสาว ชมันภรณ์ จันทร์มณี
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว