ผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรี วรินทร์  ฟุ้งเฟื่อง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน)

เข้าสู่ระบบ

  หน้าที่ความรับผิดชอบของงานสารบรรณ
      ๑. งานรับ-ส่งหนังสือ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

       ๒. งานร่างโต้ตอบหนังสือ การเก็บรักษา การยืม การทำลายเอกสาร

       ๓. งานทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

       ๔. งานการเจ้าหน้าที่ การจ้าง การบรรจุ การโอนย้าย

       ๕. งานบำเหน็จความชอบ

       ๖. งานสวัสดิการ สิทธิประโยชน์เกื้อกูล

       ๗. งานกองทุนฯ สมาชิก กบข. กองทุนฯ กสจ.

       ๘. งานการประชุม อบรม สัมมนา

       ๙. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     ๑๐. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

     นาง สุพัตรา ชัยวัฒนพงษ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

           นาง สอาด ทองเนื้องาม  
          ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

         นาง วรรณา เตชะพันธ์
             ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

     

     นาย มณฑล ภัทราเวทวิวัฒน์

 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

           นางมณีรัตน์ ธรรมปรีชา
           ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

         นางศิริพร ลิ่วเรืองสุวรรณ
            ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

     

 นาง อรุณศรี โรจนพันธ์

 ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 นางสาวสุนทรียา เพชรน้อย

 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

 นาง ดวงกลม สังวรกาญจน์

 ตำแหน่ง พนักงานบริการ