ผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรี วรินทร์  ฟุ้งเฟื่อง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน)

เข้าสู่ระบบ

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
111 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

โทร. 0-7731-1217  โทรสาร 0-7731-1655
Email : district_surat@hotmail.com , doh1460@doh.go.th

หมายเลขติดต่อภายใน

ติดต่อสอบถาม

0

งานการเงินและบัญชี

4

งานพัสดุและสัญญา

5

งานสถิติ

6

งานสารบรรณ

18

งานอำนวยความปลอดภัย

7

งานปรับซ่อม

8

งานวางแผน

24

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก