ผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรี วรินทร์  ฟุ้งเฟื่อง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน)

เข้าสู่ระบบ

คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมกับทางหลวงเข้าสู่ที่ดินว่างเปล่า บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานีบริการน้ำมัน

  บริการก๊าซ หรือสถานีบริการเชื้อเพลิงอื่นใด ที่อยู่ในหลักเกณฑ์หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของกรมทางหลวง (มาตรา 37)