ผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรี วรินทร์  ฟุ้งเฟื่อง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน)

เข้าสู่ระบบ

 
ว่าที่ร้อยตรี วรินทร์  ฟุ้งเฟื่อง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน)
 

นายกล้าณรงค์  แก้วไสย
รองผู้อำนวยการฯ
( ฝ่ายปฏิบัติการ)

นายวศิน  สมบูรณ์
รองผู้อำนวยการฯ
( ฝ่ายวิศวกรรม )

นางดวงพร  ธีรดนย์สิริกุล
รองผู้อำนวยการฯ
( ฝ่ายบริหาร)

นายธีระ  ศรีรักษา
หัวหน้าหมวดทางหลวงสุราษฎร์ธานี

หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

นางสุพัตรา  ชัยวัฒนพงษ์
หัวหน้างานสารบรรณ 
 
นายสิทธิพร  แจ่มใส
หัวหน้าหมวดทางหลวงพุนพิน

นายวินิจ  ทับกะแดะ
หัวหน้างานปรับซ่อม 


นางอุมา  ศิรินุพงศ์
หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
 นายปิยะ  ไชยรักษ์
หัวหน้าหมวดทางหลวงท่าฉาง

 นายอัครินทร์  ลักษณะ
หัวหน้างานวางแผน

นางกาญจนา  สามเคี้ยม
หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

นายราชันย์  ขำขุน
หัวหน้าหมวดทางหลวงท่าชนะ 
   หัวหน้างานสารสนเทศ

 นายวีรศักดิ์  จันทรมณี
หัวหน้าหมวดทางหลวงคีรีรัฐนิคม