headwaradat    head5s61
ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
     นายวรเดช หาญประเสริฐ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม และคณะ มาตรวจเยี่ยม
แขวงฯเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เพื่อสอบถาม
ปัญหาในการปฏิบัติงาน และเป็นขวัญกำลังใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  โดยมี
นายวิจิตร วสุธาสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนัก
งานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 1และคณะผู้บริหาร พนักงาน ของแขวงฯ สงขลาที่ 2(นาหม่อม) ให้การต้อนรับ  

     
            กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่
    เจ้าหน้าที่แขวงฯ สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
ร่วมกันจัดทำกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่

(Big Cleaning Day) ภายในสำนักงาน ใน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียึ่งขึ้น


headpruteaw   head tonrub 61

กิจกรรมการมีส่วนร่วม โครงการก่อสร้าง
ทางหลวงแผ่นดินแนวใหม่
   แขวงฯ สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ได้จัดทำ
กิจกรรมการมีส่วนร่วม โครงการก่อสร้าง
ทางหลวงแผ่นดินแนวใหม่ แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ระหว่าง
กม.57+100 - กม.62+596 ณ ห้องประชุม
อาเซียน ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

  รองอธิบดีกรมทางหลวง ตรวจราชการ
นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการแขวงฯ
นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับ นายอภิชาติ จันทรทรัพย์  
และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
งาน 
ณ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)
เมื่อวันที่ 
19 มกราคม 2561
ดูทั้งหมด