โครงสร้างการก่อสร้างทาง ปีงบประมาณ 2560

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24

สาย อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085

ตอน อ.ขุนหาญ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085

กม.298+981.000 - กม.330+780.000 (กม.ใหม่)

ระยะทางประมาณ 31.799 กิโลเมตร

งบประมาณก่อสร้าง 1,400 ล้านบาท

 

 

ความเป็นมาของโครงการ

                  ทางหลวงหมายเลข 24 เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลักในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อีสานใต้)  ซึ่งเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับพื้นที่อีสานใต้รวมไปถึงด่านชายแดนไทย-กัมพูชา เส้นทางสายนี้มีปริมาณจราจรสูง อีกทั้งยังมีปริมาณรถบรรทุกจำนวนมาก  รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงสายหลัก เชื่อมโยงกรุงเทพฯ กับพื้นที่ภูมิภาค เพื่อรองรับการเดินทาง การขนส่ง และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว จึงมี นโยบายก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงสายหลักเป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และเกิดความปลอดภัย ซึ่งกรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 เป็น 4 ช่องจราจรมาอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2560 กรมทางหลวงได้รับอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 ช่วง อ.ปราสาท – อ.ขุขันธ์- แยกทางหลวงหมายเลข 2085 จำนวน 3 โครงการประกอบด้วย 1) ตอน อ.ปราสาท – กระเทียม  2) ตอน กระเทียม – อ.สังขะ และ 3) ตอน อ.ขุนหาญ – แยกทางหลวงหมายเลข 2085

         สำหรับเส้นทางช่วง อ.ขุนหาญ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 มีปริมาณจราจร 9,170 คันต่อวัน โดยมีสัดส่วนรถบรรทุก 31.99%   (จุดสำรวจที่กม.330+998 ปี2558)กรมทางหลวงได้ดำเนินการออกแบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เหมาะสมกับปริมาณจราจร สภาพภูมิประเทศและเขตทาง ซึ่งเมื่อการก่อสร้างโครงการฯดังกล่าวแล้วเสร็จ จะทำให้ทางหลวงหมายเลข 24 เป็นทางขนาด 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทางตั้งแต่บริเวณจุดบรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) จนถึงแยกทางหลวงหมายเลข 2085

Read more: โครงสร้างการก่อสร้างทาง ปีงบประมาณ 2560

Subcategories