แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐของศูนย์ปฏิบุติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสระบุรี 
สำนักงานจังหวัดสระบุรี E-mail : anticor.srb@gmail.com โทรศัพท์ : 036-220439