Home

145/6 หมู่ 12 ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Home

เขียนโดย Super User

" วันที่ 17 สิงหาคม 2560 "

แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ร่วมกับ สำนักงานทางหลวงที่ 13 ได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับเศรษฐกิจ

ภายในประเทศโดยการขยยายช่องจราจรจากเดิม 2 ช่อง จราจร เป็น 4 ช่องจราจร ใน ทล.3423 ระหว่าง กม.4+760 - 5 + 760 ด้านซ้ายทาง

ณ ห้องประชุมโครงการบริหารส่วนตำบลโคกขาม