ประวัติหน่วยงาน

145/6 หมู่ 12 ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

เขียนโดย Super User

 

แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักทางหลวงที่ 13
(กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เป็นราชการบริหารส่วนกลาง
ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคคือจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2491

เดิมใช้ชื่อว่า “ แขวงการทางกรุงเทพ 2” สังกัดเขตการทางกรุงเทพ โดยมี  

สํานักงานรวมกันอยู่ ภายในบริเวณกรมทางหลวง ประมาณ พ.ศ.2507 ได้ยุบรวมกัน
เป็น “ แขวงการทางกรุงเทพ ”จนถึงในปี พ.ศ.2511 จึงได้แยกออกมาก่อตั้ง
เปลี่ยนชื่อเป็น “ แขวงการทางธนบุรี ”และในปี พ.ศ.2547 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
แขวงการทางสมุทรสาคร ” จนในปี พ.ศ.2558 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร” จนถึงปัจจุบัน