อัตรากำลัง

ข้าราชการ                 จำนวน   24   คน

ลูกจ้างประจำ            จำนวน   46   คน

พนักงานราชการ       จำนวน   19   คน

ลูกจ้างรายเดือน      จำนวน       1  คน  

ลูกจ้างชั่วคราว          จำนวน 210  คน

ลูกจ้างชั่วคราวตามวุฒิ จำนวน 1 คน