หน้าที่ความรับผิดชอบ

แขวงทางหลวง  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.      วางแผนเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก

2.      สำรวจตรวจสอบและจัดทำแผนและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น

3.      ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัย และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก

4.      บำรุงรักษาเพื่อป้องกันการเสีย  ปรับแต่ง  ซ่อมเบาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ

5.      ดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่มีโครงการ บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวง

6.      ตรวจตรา  ดูแล  และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

7.      ดำเนินการเกี่ยวกับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

8.      ดำเนินการเกี่ยวกับด่านช่างน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่

9.      สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น

10.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย