ฝ่ายวิศวกรรม

-           จัดทำแผนยุทธศาสตร์และบูรณาการแผนต่าง ๆ ของของแขวง

-           ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในงานพัฒนาทางหลวง  บำรุงรักษาทางหลวง  งานอำนวยความปลอดภัย และงานโครงการก่อสร้าง

-           จัดทำแผนดำเนินงานในงานพัฒนาทางหลวง  งานบำรุงรักษาทางหลวง  งานอำนวยความปลอดภัย  และงานโครงการก่อสร้าง

-           ตรวจสอบและจัดทำแผนงานบำรุงปกติและแผนเครื่องจักรยานพาหนะ

-           เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผน  และเพื่อปรับปรุงการวางแผน  รวมทั้งเสนอข้อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

-           จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น

-           ดำเนินการด้านอำนวยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟสัญญาณจราจร  ไฟฟ้าแสงสว่าง  ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด  และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในอาคารสำนักงานและอาคารพักอาศัย

-           ดำเนินการด้านอำนวยความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร  ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด

-           ควบคุมดูแล  บำรุงรักษา ป้าย เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างมิประสิทธิภาพ

-           ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพัก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

-           ปรับปรุงดูแลงานภูมิทัศน์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวง

-           ดำเนินการด้านงานบริหารการใช้เครื่องจักรกล  รวมทั้งการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้สอดคล้องกับภารกิจของแขวง

-           ให้การสนับสนุนภารกิจของหมวดทางหลวง

 

-           เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล  ให้เป็นไปตามแผน