ฝ่ายปฏิบัติการ

-           วางแผนและดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาทาง  เพื่อให้เอยู่ในสภาพเรียบร้อย สะดวก ปลอดภัยต่อการจราจร

-           วางแผนและควบคุมการใช้เครื่องจักร  ยานพาหนะ  เครื่องมือ  เครื่องใช้ต่าง ๆ ในงานทางให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

-           ควบคุมงานก่อสร้าง  งานบำรุงรักษาทาง  และงานอำนวยความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญา  มาตรฐานและข้อกำหนด

-           ตรวจตรา  ดูแล  บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวง  และดำเนินการด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะ

-           ดำเนินการเกี่ยวกับอำนวยความปลอดภัยในเขตทางหลวง

-           ควบคุม  ดูแลเขตทางหลวง  ระวังชี้แนวเขตทางหลวง  ที่ดินสงวนนอกเขตทางในพื้นที่  รวมทั้งการป้องกันและรุกล้ำเขตทางหลวง

-           ตรวจตรา  ควบคุม ดูแลและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ได้รับการมอบหมาย

-           ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตใด ๆ

-           รายงานผลการปฏิบัติงานและสถิติต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการรายงานน้ำท่วม อุบัติเหตุ และเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นบนทางหลวง

-           ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย

-           บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

-           เร่งรัด ติดตาม  แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

-           เสนอความคิดเห็นรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ในเขตทางหลวงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง