ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-          รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา  งานสารสนเทศ  งานด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

-          รวบรวม ติดตาม จัดทำรายงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ

 

-          ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง