กิจกรรมประชาสัมพันธ์

    1    


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นการขับและควบคุมเครื่องจักรกล รุ่นที่ 11

    2

การประชุมศูนย์สร้างทางสัญจรและงานเลี้ยงเกษียณ ประจำปี 2558

    3

Big Cleaning Day 2015 วันทำความสะอาดใหญ่ กิจกรรม 5ส วันที่ 13 ส.ค. 2558

    4

งานเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘