ศูนย์สร้างทางลำปาง

สำนักงานบริหารงานศูนย์สร้างทาง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

227 หมู่ 8 .แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150

โทรศัพท์ 0 54-243011 -13    โทรสาร 0 54-243014