1. ทางหลวงหมายเลข 105 สาย อ.แม่สอด - .แม่สะเรียง ( ตอน 1 )

2. ทางหลวงหมายเลข 105 สาย อ.แม่สอด - .แม่สะเรียง ( ตอน 2 )

3. ทางหลวงหมายเลข 1194 สาย อ.แม่สะเรียง - .แม่สามแลบ

4. ทางหลวงหมายเลข 1013 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 108 ( .สันป่าตอง ) - บ้านกาด (ตอน1 )

5. ทางหลวงหมายเลข 1013 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 108 ( .สันป่าตอง ) - บ้านกาด (ตอน2 )

6. ทางหลวงหมายเลข 1349 สาย อ.สะเมิง - บ้านวัดจันทร์

7. ทางหลวงหมายเลข 3229 สายแยกทางหลวงหมายเลข 323 - แควน้อย ( บ้านเก่า ) - บ้านลำทราย - บ้านพุน้ำร้อน

8. ทางหลวงหมายเลข 11 สาย ลำปาง - เด่นชัย

9. ทางหลวงหมายเลข 1081 สาย บ.น้ำยาว - .หลักลาย - ผักเฮือก

10. ทางหลวงหมายเลข 1169 สาย แยกทางหลวงหมายเลข1168 ( .ท่าล้อ ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข1081( .น้ำยาว )

 11. ทางหลวงหมายเลข 1414 สาย บ.ดงป่าลัน .หนองมะจับ