แผนกลยุทธ์

        1. บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

        2. พัฒนาระบบบริหารโครงการก่อสร้างทางให้ได้มาตรฐานสากล

        3. การเสนอขอปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

        4. ก่อ สร้างทางอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานกรมทางหลวง และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

        5. การ เตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหางานเร่งด่วนฉุกเฉินและงานกรณีพิเศษ ด้วยความรวดเร็วทันกาล

        6. การก่อ สร้างทางโดยคำนึงถึงความสะดวกสบาย และปลอดภัย ของประชาชนในระหว่างการก่อสร้าง

        7. การปรับ ปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารภายในองค์กร และการประชาสัมพันธ์

        8. การเป็น สถานที่ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านปฏิบัติงานก่อสร้างทางและทดลองผลงานวิจัยงาน ทาง

        9. การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง

        10. การส่งเสริมกิจกรรม 5 . และสวัสดิการภายในองค์กร

 

วิสัยทัศน์

        เป็นองค์กรชั้นนำด้านการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พอใจของประชาชน มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

 

พันธกิจ

        ก่อสร้างทางและบูรณะปรับปรุงทางหลวง เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย รวมทั้งดำเนินการงานเร่งด่วน ฉุกเฉิน และงานกรณีพิเศษเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

        1.พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการบริหารงานทาง

        2.ดำเนินงานเพื่อตอบสนองยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับ

        3.ก่อสร้างและบูรณะทางหลวงที่ได้มาตรฐานสากล

        4.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควบคู่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ;

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

        1.การบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

        2.การก่อสร้างทางอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน และให้บริการเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

 

        3.การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง"