background
logotype

งานการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี

 

เบอร์ติดต่อ : 08-9644-1615

E-mail : -

เรียงจากซ้ายไปขวา 1.นายศิวนาถ  สุดประเสริฐ์ 2.น.ส.ภคมน  อยู่จำนงค์

3.นางศิริวรัทย์  อยู่จำนง (หัวหน้างานการเงินและบัญชี) 

4.น.ส.วิมบ  คุ้มปากพิง 5.น.ส.ดลนภา  คนธานนท์

6.นางปาลิตา  ศรีป้อ

 

 

2020  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) Phitsanulok Highway Maintenance District Office 2 Department of Highways (DOH)   globbersthemes joomla templates