background
logotype
image1 image2 image3

Home

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร แขวงฯพิษณุโลกที่ 1

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1

 

 คู่มือประชาชน

1.ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรงมหาดไทยว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาเข้าตรวจสอบดู

2.พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

3.สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญิตข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540

4.คู่มือในการปฏิบัติงานของศูนย์ขอมูลข่าวสารราชการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์

       - ข้อมูลในการปฏิบัติงานของข้อมูลข่าวสารของราชการ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

   - งานนำเสนอข้อมูลในการปฏิบัติงานของข้อมูลข่าวสารของราชการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์

    ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

มาตรา 7 (1) - (3) โครงสร้าง การจัดการองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อข้อรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง

         - แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนามคม พ.ศ.2522

         - แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนด

         แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการตามที่ กรมกำหนด

         แผนภูมิแสดงหน่วยงานภายในตามที่ กรมกำหนด

มาตรา 7 (4) กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

         พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

         พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

    ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

มาตรา 9 (2) การตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี

มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงตามมาตรา 7 วรรคสอง (ไม่มีภารกิจ)

มาตรา 9 (ุ6) สัมปทาน สัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการบริการสาธารณะ

มาตรา 9 (ุ7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารตามที่คณะกรรมการกำหนด 

8.1 ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา

8.2 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน (สขร.1)

8.3 ข้อมูลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

2020  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่1   globbersthemes joomla templates