ประกาศขายทอดตลาด 

พบ.(ท)4/2560

ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ(รถตำรวจทางหลวง)ชำรุด จำนวน 10 รายการ

วันที่เริ่ม 26/04/2017 วันที่สิ้นสุด 16/05/2017