อธิบดีกรมทางหลวง ยังกล่าวต่อไปอีกว่านอกเหนือจากให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน วิศวกรผู้ควบคุมโครงการก่อสร้าง และบริษัทก่อสร้างที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย และการควบคุมงานก่อสร้างสะพานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวง พร้อมทั้งยังได้ให้นโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ ในด้านการออกแบบสะพานรวมถึงอุโมงค์ต่างๆของกรมทางหลวงว่าต่อไปนี้ให้คำนึงถึงสถาปัตยกรรม และรูปแบบการก่อสร้างเข้าไปด้วยโดยเฉพาะการออกแบบสะพานที่ข้ามแม่น้ำขนาดใหญ่ เช่นแม่น้ำเจ้าพระยาคือต้องไม่มีต่อม่อในแม่น้ำ และออกแบบให้เป็นแลนด์มาร์ก เพราะจะได้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวอีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆในการก่อสร้างแต่ทั้งนี้สิ่งที่เป็นนโยบายที่สำคัญของกรมทางหลวง คือคุณภาพของงานและความปลอดภัยระหว่างก่อสร้างด้วย 

ข้อมูลจาก เว็บไซต์กรมทางหลวง