หน้าที่หลักของสำนักงานบำรุงทางพังงา   มีหน้าที่ในการบำรุงรักษาทางหลวง ให้มีสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลาและควบคุม

แนะนำให้ผู้ใช้ทางหลวงปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

โดยทั่วไปการบำรุงรักษาทาง ได้กำหนดลักษณะงานออกเป็น 9 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

 

           1. งานบริหาร - อำนวยการ    (ADMINISTRAION)

 

           2. งานบำรุงปกติ     (ROUTINE MAINTENANCE)

 

           3. งานบำรุงตามกำหนดเวลา     (PERIODIC MAINTENANCE)

 

           4. งานบำรุงพิเศษ     (SPECIAL MAINTENANCE)

 

            5. งานบูรณะ     (REHABILITATION)

 

            6. งานปรับปรุง     (BETTERMENT)

 

            7. งานแก้ไขและป้องกัน     (REMEDY AND PREVENTION)

 

            8. งานอำนวยความปลอดภัย      (HIGHWAY SAFETY)

 

            9. งานฉุกเฉิน      (EMERGENCIES)

 

งานบริหาร - อำนวยการ

       หมายถึง  งานที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนและค่าแรงในสำนักงานค่าใช้จ่ายสำนักงานค่าใช้จ่ายการตรวจการค่าใช้จ่ายโรงงาน

แขวงการทาง อาคารสถานที่

งานบำรุงปกติ

      หมายถึง  งานกำกับดูแล  และซ่อมแซมบำรุงรักษา    ทำความสะอาด    เสริมแต่งทางหลวงซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องทำเป็น  ประจำโดยมีปริมาณงานไม่มากนัก

งานบำรุงตามกำหนดเวลา

      หมายถึง งานซ่องบำรุงทางหลวง ซึ่งจะต้องดำเนินการเมื่อถึงกำหนดเวลา  เพื่อยืดอายุบริการ    และเสริมความแข็งแรง

สำหรับรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น

งานบูรณะ

       หมายถึงงานซ่อมแซมทางหลวงที่ชำรุดเสียหายมากจนไม่สามารถทำการแก้ไขด้วยงานบำรุงพิเศษได้

งานปรับปรุง

        หมายถึง งานเสริมแต่งทางหลวงในส่วนที่ไม่ได้   ดำเนินการก่อสร้างไว ้หรือ   เพิ่มมาตรฐานให้เหมาะสมกับสภาพการ

จราจรและสิ่งแวดล้อม

งานแก้ไขและป้องกัน

        หมายถึง  งานก่อสร้าง แก้ไข ปรับปรุง    เพื่อป้องกันส่วนหนึ่ง ส่วนใด    ของทางหลวงที่คาดการณ์หรือ มีแนวโน้มว่าจะ

เกิดความเสียหายอย่างมากถ้าหากไม่ดำเนินการ

งานอำนวยความปลอดภัย

         หมายถึง  งานก่อสร้าง ติดตั้ง   จัดทำ    ปรับปรุง   เปลี่ยนแปลง    อุปกรณ์งานจราจรสงเคราะห์และส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้

เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง

งานฉุกเฉิน

        หมายถึง งานซ่อมแซม แก้ไขทางหลวงหรือทรัพย์สินของทางราชการที่เกิดจากอุบัติภัยที่ไม่อาจคาดการณ์ ได้ โดยจะทำการแก้ไขให้การจราจรผ่านได้ในขั้นแรก   และซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพที่เหมาะสม หรือตามแบบที่กำหนดในภายหลัง

Login Form

Vinaora Visitors Counter

036461
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
20
21
121
36204
270
639
36461

Your IP: 18.204.55.168
2020-08-14 02:00