พิมพ์

 

 การขออนุญาตทำทางเชื่อมเข้า–ออกทางหลวง

1. หนังสือขออนุญาต มีการกรอกข้อความไม่ครบถ้วน

2. เอกสารสิทธิครอบครองที่ดิน (โฉนด, นส.3ก, นส.3 และอื่น ๆ)

3. สำเนาบัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้าน

4. ไม่แนบแบบแปลนก่อสร้างอาคารฯ และผังบริเวณที่ดิน

5. รายละเอียดและระยะต่างๆ ในผังบริเวณกับในแบบทางเชื่อมฯ ไม่ตรงกัน

6. ไม่แนบรูปตัดทางหลวง, แผนที่แนวทางและระดับของทางหลวงช่วง กม. ที่ขออนุญาต

7. ทางอยู่ในระหว่างงานก่อสร้าง ให้เสนอโครงการฯ ตรวจสอบก่อนพร้อมแนบความเห็นของโครงการ

8. แบบทางเชื่อมฯ

 

ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารริมทางหลวง และติดตั้งป้าย

1. ใช้หนังสือขออนุญาตไม่ตรงตามมาตรา

2. ไม่เขียนแบบแปลน และรูปตัดทางหลวงช่วง กม. ที่ขออนุญาต

3. ไม่ระบุรายละเอียดของทางหลวง

4. ไม่ระบุตำแหน่งและขนาดของสิ่งก่อสร้างที่ขออนุญาต

5. ไม่แนบแผนที่แนวทางและระดับของทางหลวงช่วง กม. ที่ขออนุญาต

6. ไม่ระบุ กม. ที่ขออนุญาตให้ชัดเจน

7. ตำแหน่งที่ขอฯ ก่อสร้างป้อมยามอยู่ในบริเวณทางแยก ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

8. ขนาดของป้อมยามมีขนาดใหญ่กว่า 4.50 x 4.50 เมตร

9. รูปแบบ ขนาด และสี ของป้ายแนะนำที่ขออนุญาต ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง

10. ขออนุญาตติดตั้งป้ายผิดประเภท กล่าวคือ ป้ายแนะนำที่ขออนุญาตติดตั้งในเขตทางหลวง ต้องเป็นสถานที่ราชการหรือเอกชนที่มีประชาชนเดินมาติดต่อจำนวนมาก แต่มิใช่การเดินทางมาเป็นประจำ ซึ่งผู้ใช้ทางอาจหลงทางหรือเข้าออกบริเวณนั้นไม่คล่องตัว อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดการจราจรติดขัดหรือเกิดอุบัติเหตุได้ สถานที่เหล่านั้น ได้แก่

 

ประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์

  1. ไม่ได้ระบุ กม. เริ่มต้น และ กม. สิ้นสุดในแผนที่แสดงขอบเขตของโครงการฯ
  2. ไม่แนบรูปตัดทางหลวง ช่วง กม. ที่ขออนุญาต ซึ่งมีรายละเอียดของทางหลวงและรายละเอียดของงานที่ขออนุญาต
  3. เหตุผลหรือรูปถ่ายบริเวณที่ขออนุญาต กรณีไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
  4. ในหนังสือขออนุญาต ไม่ระบุวันที่ขออนุญาต