การขออนุญาตทำทางเชื่อมเข้า–ออกทางหลวง

1. หนังสือขออนุญาต มีการกรอกข้อความไม่ครบถ้วน

2. เอกสารสิทธิครอบครองที่ดิน (โฉนด, นส.3ก, นส.3 และอื่น ๆ)

 • ไม่ได้ถ่ายสารบัญจดทะเบียนด้านหลัง
 • มีชื่อเจ้าของที่ดินหลายคน แต่ยื่นขออนุญาตมาเพียงคนเดียว
 • ไม่มีหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน, ไม่ปิดอากรแสตมป์
 • ที่ดินติดจำนองกับธนาคารฯ หรือสถาบันการเงินอื่นๆ แต่ไม่มีหนังสือยินยอมให้ทำทางเชื่อมได้
 • ที่ดินติดลำเหมืองสาธารณะฯ ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ดูแลลำเหมืองฯ ว่าทำทางเชื่อมแล้วจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ

3. สำเนาบัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้าน

 • บัตรประจำตัวหมดอายุ
 • เจ้าของบัตรฯ ไม่ได้รับรองสำเนาถูกต้อง

4. ไม่แนบแบบแปลนก่อสร้างอาคารฯ และผังบริเวณที่ดิน

5. รายละเอียดและระยะต่างๆ ในผังบริเวณกับในแบบทางเชื่อมฯ ไม่ตรงกัน

6. ไม่แนบรูปตัดทางหลวง, แผนที่แนวทางและระดับของทางหลวงช่วง กม. ที่ขออนุญาต

7. ทางอยู่ในระหว่างงานก่อสร้าง ให้เสนอโครงการฯ ตรวจสอบก่อนพร้อมแนบความเห็นของโครงการ

8. แบบทางเชื่อมฯ

 • ใช้แบบทางเชื่อมฯ ไม่ตรงกับในสภาพหน้างาน
 • รัศมีทางเชื่อมล้ำหน้าที่ดินข้างเคียง
 • กรอกข้อมูล และลงนามในแบบฯ ไม่ครบทุกแผ่น
 • คำนวณระยะ กม. เข้า – ออกไม่ถูกต้อง
 • กรณีทำทางเชื่อมแบบถมเต็ม ถ้าความกว้างของเขตทางที่เหลือจากขอบคันทางเดิม ถึงเขตทางกว้างเกิน 10.00 เมตร ไม่อนุญาตให้ถมเต็ม

 

ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารริมทางหลวง และติดตั้งป้าย

1. ใช้หนังสือขออนุญาตไม่ตรงตามมาตรา

2. ไม่เขียนแบบแปลน และรูปตัดทางหลวงช่วง กม. ที่ขออนุญาต

3. ไม่ระบุรายละเอียดของทางหลวง

4. ไม่ระบุตำแหน่งและขนาดของสิ่งก่อสร้างที่ขออนุญาต

5. ไม่แนบแผนที่แนวทางและระดับของทางหลวงช่วง กม. ที่ขออนุญาต

6. ไม่ระบุ กม. ที่ขออนุญาตให้ชัดเจน

7. ตำแหน่งที่ขอฯ ก่อสร้างป้อมยามอยู่ในบริเวณทางแยก ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

8. ขนาดของป้อมยามมีขนาดใหญ่กว่า 4.50 x 4.50 เมตร

9. รูปแบบ ขนาด และสี ของป้ายแนะนำที่ขออนุญาต ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง

10. ขออนุญาตติดตั้งป้ายผิดประเภท กล่าวคือ ป้ายแนะนำที่ขออนุญาตติดตั้งในเขตทางหลวง ต้องเป็นสถานที่ราชการหรือเอกชนที่มีประชาชนเดินมาติดต่อจำนวนมาก แต่มิใช่การเดินทางมาเป็นประจำ ซึ่งผู้ใช้ทางอาจหลงทางหรือเข้าออกบริเวณนั้นไม่คล่องตัว อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดการจราจรติดขัดหรือเกิดอุบัติเหตุได้ สถานที่เหล่านั้น ได้แก่

 •  สถานที่ราชการ
 • สนามกีฬา
 • ศูนย์การค้า
 • สถานที่พักแรม แหล่งท่องเที่ยว ที่พักผ่อนหย่อนใจ
 • สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 

ประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์

 1. ไม่ได้ระบุ กม. เริ่มต้น และ กม. สิ้นสุดในแผนที่แสดงขอบเขตของโครงการฯ
 2. ไม่แนบรูปตัดทางหลวง ช่วง กม. ที่ขออนุญาต ซึ่งมีรายละเอียดของทางหลวงและรายละเอียดของงานที่ขออนุญาต
 3. เหตุผลหรือรูปถ่ายบริเวณที่ขออนุญาต กรณีไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
 4. ในหนังสือขออนุญาต ไม่ระบุวันที่ขออนุญาต

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง