เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 แขวงการทางปัตตานี เปลี่ยนชื่อเป็น "แขวงทางหลวงปัตตานี"
ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การกำหนดแขวงทางหลวงตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง 
กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2558 พร้อมเปลี่ยนตำแหน่งท่านผู้อำนวยการแขวงฯปัตตานี เป็น
"ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี 

          จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบทั่วกัน

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง