เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงปัตตานีได้เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดปัตตานี โดย นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดพิธีแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง