แขวงทางหลวงปัตตานี จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ  
ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ณ แขวงทางหลวงปัตตานี

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง