เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. แขวงทางหลวงปัตตานี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ณ ลานศิลปวัฒนธรรม

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง