เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 แขวงทางหลวงปัตตานี โดยนายสุรินทร์ แก้วคีรี
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่
ในสังกัด จัดพิธีลงนาม ณ แขวงทางหลวงปัตตานี เพื่อถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 
พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณ ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพสกนิกรชาวไทยที่ดี 
มีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท มุ่งมั่น แน่วแน่ แก้ไขปัญหา 
ของประเทศชาติ และของประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน
ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป

 

.

 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง